آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی و پردازش هوشمند اطلاعات

شماره تماس: 61114343
مکان: ساختمان جدید - 114

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4342
اتاق: 601-2
پست الکترونیکی: moshiri [AT] ut.ac.ir