آزمایشگاه ادوات انرژی نانو ساختار

شماره تماس: 61114345
مکان: ساختمان قدیم- طبقه همکف

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 9750
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: z.sanaee [AT] ut.ac.ir