آزمایشگاه ادوات نانو بیو الکترونیک

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم، همکف

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 4307
اتاق: 1-416
پست الکترونیکی: m.abdolahad [AT] ut.ac.ir