آزمایشگاه ادوات نانو بیو الکترونیک

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم، طبقه همکف

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4905
اتاق: 1-124
پست الکترونیکی: mohajer [AT] ut.ac.ir