آزمایشگاه آزمایشگاه پروژه

شماره تماس: ساختمان جدید، طبقه 7
مکان

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 4301
اتاق: 2-616
پست الکترونیکی: bforooz [AT] ut.ac.ir