دانشیار
شماره تماس : 82084960
اتاق: 2-709
پست الکترونیکی: moradih [AT] ut.ac.ir