آزمایشگاه آزمون سیستم های دیجیتال

شماره تماس: 61114308
مکان: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4311
اتاق: 1-318
پست الکترونیکی: navabi [AT] ut.ac.ir