آزمایشگاه الکترونیک 3

شماره تماس: 61114307
مکان: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 4963
اتاق: 2-418
پست الکترونیکی: sheikhaei [AT] ut.ac.ir