آزمایشگاه آنتن

شماره تماس: 61114940
مکان: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4206
اتاق: 1-219
پست الکترونیکی: reza [AT] ut.ac.ir