آزمایشگاه اپتیک در پزشکی

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084177
اتاق: 2-714
پست الکترونیکی: ksetareh [AT] ut.ac.ir