آزمایشگاه تجهیزات پزشکی

شماره تماس: 61114348
مکان: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 4924
اتاق: 1-314
پست الکترونیکی: fbahrami [AT] ut.ac.ir