آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک

شماره تماس: 61114976
مکان: ساختمان جدید، طبقه‌ی چهارم

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4923
اتاق: 2-716
پست الکترونیکی: shahabad [AT] ut.ac.ir