آزمایشگاه تحلیل حوادث شبکه برق

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82089799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: m.davarpanah [AT] ut.ac.ir