آزمایشگاه تراهرتز فوتو الکترونیک

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 9795
اتاق: 2-306
پست الکترونیکی: mneshat [AT] ut.ac.ir