آزمایشگاه روتر و سوئیچ

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید، 528

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82024975
اتاق: 2-732
پست الکترونیکی: yazdani [AT] ut.ac.ir