آزمایشگاه روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها

شماره تماس: 61119706
مکان: ساختمان جدید، 501

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 4995
اتاق: 2-611
پست الکترونیکی: fghassemi [AT] ut.ac.ir