آزمایشگاه ریزپردازنده

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید، 118-

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 4921
اتاق: 2-608
پست الکترونیکی: ofatemi [AT] ut.ac.ir