آزمایشگاه سیستمهای مجتمع زیستی

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 9762
اتاق: 2-318
پست الکترونیکی: oshoaei [AT] ut.ac.ir