آزمایشگاه سیستم عامل

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4975
اتاق: 2-732
پست الکترونیکی: yazdani [AT] ut.ac.ir