آزمایشگاه سیستم های سخت افزار

شماره تماس: 61114308
مکان: ساختمان قدیم، طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084311
اتاق: 1-318
پست الکترونیکی