آزمایشگاه سیستم های هوشمند اطلاعات

شماره تماس: 61119723
مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان جدید، اتاق ۳۱۴

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 9722
اتاق: 517
پست الکترونیکی: shakery [AT] ut.ac.ir