آزمایشگاه سیستم های پیشرفته مخابرات سیار

شماره تماس: 61119727
مکان: ساختمان جدید،301،330،331

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084314
اتاق: 2-511
پست الکترونیکی