آزمایشگاه سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه

شماره تماس: 61119770
مکان: ساختمان جدید،-101

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084902
اتاق: 2-618
پست الکترونیکی