آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید،110-

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4925
اتاق: 2-730
پست الکترونیکی: yazdan [AT] ut.ac.ir