آزمایشگاه شبکه های هوشمند

شماره تماس: 61114222
مکان: ساختمان جدید،403

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 4303
اتاق
پست الکترونیکی: arkian [AT] ut.ac.ir