آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری کارآمد

شماره تماس: 61114357
مکان: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 4333
اتاق: 1-108
پست الکترونیکی: akhonsari [AT] ut.ac.ir