آزمایشگاه تصدیق کیفیت نرم افزارهای مبتنی بر وب

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82084918
اتاق: 2-508
پست الکترونیکی: r.khosravi [AT] ut.ac.ir