آزمایشگاه طراحی سطح سیستم مدارهای دیجیتال

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید،419

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 4921
اتاق: 2-608
پست الکترونیکی: ofatemi [AT] ut.ac.ir