فرم ها فرم ها

فرمهای مربوط به اعضای هیات علمی

فرمهای مربوط به سفر

- چک لیست تقاضای سفر

- چک لیست گزارش سفر

-فرم تقاضای سفر هیات علمی

- ثبت اطلاعات مقاله

- فرم حراست

- چک لیست مدارک لازم ماموریت پژوهشی

- فرم پیشنهاد ماموریتهای پژوهشی اساتید

- فرم تاییدیه احراز شرایط متقاضی ماموریت پژوهشی

- فرم فرصت مطالعاتی

 

فرمهای مربوط به طرح پژوهشی

- چک لیست طرح پژوهشی

- فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

- فرم گزارش نهایی طرح پژوهشی

 

فرم های مربوط به گرنت

- فرم درخواست هزینه از گرنت

- فرم درخواست هزینه تدوین طرح پژوهشی کاربردی

- صورتجلسه اقلام مصرفی

- صورتجلسه مصرفی پژوهش های کاربردی

- صورتجلسه حق التحقیق

- صورتجلسه قطب های علمی

 

سایر فرمها

- فرم های جشنواره پژوهش

- فرم پیشنهاد برنامه جامع تحقیقات

- فرم های ثبت اختراع

- فرم های پسا دکتری

- مدارک لازم برای بررسی تشویق آثار پژوهشی

-آئین نامه و جداول مربوط به برترین‌های بین الملل 94(جدید)

 

فرمهای مربوط به دانشجویان

فرمهای مربوط به سفر

- چک لیست تقاضای سفر

-چک لیست گزارش سفر

- فرم تقاضای سفر دانشجویان

- فرم گزارش سفر دانشجویان

 

فرمهای مربوط به طرح پژوهانه دکتری

- فرم حسابداری پژوهانه

- فرم مرحله اول پژوهانه

- فرم مرحله دوم پژوهانه

- فرم مرحله سوم پژوهانه