فرم ها فرم ها

فرمهای مربوط به اعضای هیات علمی

فرمهای مربوط به سفر

- چک لیست تقاضای سفر

- چک لیست گزارش سفر

-فرم تقاضای سفر هیات علمی

- ثبت اطلاعات مقاله

- فرم حراست

- چک لیست مدارک لازم ماموریت پژوهشی

- فرم پیشنهاد ماموریتهای پژوهشی اساتید

- فرم تاییدیه احراز شرایط متقاضی ماموریت پژوهشی

- فرم فرصت مطالعاتی

 

فرمهای مربوط به طرح پژوهشی

- چک لیست طرح پژوهشی

- فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

- فرم گزارش نهایی طرح پژوهشی

 

فرم های مربوط به گرنت

- فرم درخواست هزینه از گرنت

- فرم درخواست هزینه تدوین طرح پژوهشی کاربردی

- صورتجلسه اقلام مصرفی

- صورتجلسه مصرفی پژوهش های کاربردی

- صورتجلسه حق التحقیق

- صورتجلسه قطب های علمی

 

سایر فرمها

- فرم های جشنواره پژوهش

- فرم پیشنهاد برنامه جامع تحقیقات

- فرم های ثبت اختراع

- فرم های پسا دکتری

- مدارک لازم برای بررسی تشویق آثار پژوهشی

-آئین نامه و جداول مربوط به برترین‌های بین الملل 94(جدید)

 

فرمهای مربوط به دانشجویان

فرمهای مربوط به کمک هزینه کنفرانس داخلی

 صورتجلسه کمک هزینه های سفر

 لیست مدارک لازم جهت شرکت درمجامع علمی/کنفرانس های بین المللی داخل کشور دانشجویان

فرم تقاضای سفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی (داخل  کشور)

فرم گزارش سفر دانشجویان به همایش های علمی داخلی

 

فرمهای مربوط به سفر

- چک لیست تقاضای سفر

-چک لیست گزارش سفر

- فرم تقاضای سفر دانشجویان

- فرم گزارش سفر دانشجویان

 

فرمهای مربوط به طرح پژوهانه دکتری

- فرم حسابداری پژوهانه

- فرم مرحله اول پژوهانه

- فرم مرحله دوم پژوهانه

- فرم مرحله سوم پژوهانه