آزمایشگاه فشارقوی الکتریکی

شماره تماس: 61114370
مکان: ساختمان فشارقوی

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82084372
اتاق: ساختمان فشارقوی-33
پست الکترونیکی