آزمایشگاه فشارقوی الکتریکی

شماره تماس: 61114370
مکان: ساختمان فشارقوی

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4371
اتاق: ساختمان فشارقوی-25
پست الکترونیکی: mohseni [AT] ut.ac.ir