آزمایشگاه ماشین 1 و 2

شماره تماس: 61114945
مکان: ساختمان قدیم، طبقه زیرزمین

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4364
اتاق: 1-243
پست الکترونیکی: lesani [AT] ut.ac.ir