آزمایشگاه مبانی فناوری اطلاعات

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 4181
اتاق: 1-230
پست الکترونیکی: ftaghiyar [AT] ut.ac.ir