آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

شماره تماس: 61114361
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4916
اتاق: 2-308
پست الکترونیکی: vaezs [AT] ut.ac.ir