آزمایشگاه محاسبات کارآیی بالا

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 4902
اتاق: 2-618
پست الکترونیکی: saeed [AT] ut.ac.ir