آزمایشگاه مدارات و سیستمهای پیشرفته مخابرات داده

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید، طبقه7

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 4963
اتاق: 2-418
پست الکترونیکی: sheikhaei [AT] ut.ac.ir