آزمایشگاه مدارهای قابل برنامه ریزی

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم، طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4311
اتاق: 1-318
پست الکترونیکی: navabi [AT] ut.ac.ir