مصوبات شورای پژوهشی مصوبات شورای پژوهشی

مصوبه خرداد ماه سال 1393:

در شورای پژوهشی پردیس دانشکده های فنی مورخ 93/03/26  آیین نامه داوری ثبت اختراع, مطرح و به تصویب رسید.