آزمایشگاه مطالعات برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید، 303

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4913
اتاق: 2-733
پست الکترونیکی: hmonsef [AT] ut.ac.ir