آزمایشگاه مقره های پلیمری

شماره تماس
مکان: ساختمان فشارقوی

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4371
اتاق: ساختمان فشارقوی-25
پست الکترونیکی: mohseni [AT] ut.ac.ir