آزمایشگاه مکاترونیک

شماره تماس: 61114367
مکان: ساختمان جدید، 202-

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی: frajaei [AT] ut.ac.ir