آزمایشگاه مکاترونیک

شماره تماس: 61114367
مکان: ساختمان جدید، 202-

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82089735
اتاق
پست الکترونیکی: frajaei [AT] ut.ac.ir