آزمایشگاه میز اپتیک

شماره تماس: 61114968
مکان: ساختمان جدید، 316

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4923
اتاق: 2-716
پست الکترونیکی: shahabad [AT] ut.ac.ir