آزمایشگاه نانو سیستم های توان پایین سرعت بالا

شماره تماس: 61119720
مکان: ساختمان جدید، 401

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4920
اتاق: 2-629
پست الکترونیکی: afzali [AT] ut.ac.ir