آزمایشگاه نانو فوتونیک و فرا مواد

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82089796
اتاق: 2-311
پست الکترونیکی: lyousefi [AT] ut.ac.ir