آزمایشگاه نرم افزار و پایگاه داده ها

شماره تماس: 61114317
مکان: ساختمان قدیم ، طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 4910
اتاق: 1-406
پست الکترونیکی: rahgozar [AT] ut.ac.ir