آزمایشگاه پردازش آرایه ای

شماره تماس: 61119739
مکان: ساختمان جدید، 213-

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 4932
اتاق: 2-710
پست الکترونیکی: abbasfar [AT] ut.ac.ir