آزمایشگاه پردازش چند رسانه ای

شماره تماس: 61114365
مکان

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 4310
اتاق: 2-411
پست الکترونیکی: rhashemi [AT] ut.ac.ir