آزمایشگاه کارگاه برق

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم، طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084936
اتاق: 2-713
پست الکترونیکی