آزمونهای اندازه گیری دقیق توان تشعشعی در آزمایشگاه تایید نمونه آنتن