اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

تمدید زمان ارزشیابی الکترونیکی دروس

"تمدید زمان ارزشیابی الکترونیکی دروس"

زمان تعیین‌شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی پردیس، در نیمسال اول تحصیلی  تا ۲۲/ ۱۰/ ۹۶‬ ‬ قبل ازامتحانات تمدید شده است.