اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

زمان برگزاری امتحانات لغو شده در روز سه شنبه 95/10/21

پیرو اطلاعیه ارسالی از معاونت آموزشی دانشگاه، با توجه به تعطیلی روز سه شنبه 95/10/21، امتحانات این روز عینا" به روز شنبه مورخ 95/11/2 منتقل گردید.